Με το Advanced Retail Manager (A.R.M.) μεταβήκαμε από ένα παλαιάς τεχνολογίας περιβάλλον με διάσπαρτες εφαρμογές και βάση δεδομένων αρχείων και συμπληρωματική χειρονακτική έξω-συστηματική παρακολούθηση, στην αυτοματοποιημένη και ολοκληρωμένη απεικόνιση και καταγραφή κάθε λειτουργίας που αφορά στην καθημερινή διαχείριση και τις εμπορικές δραστηριότητες και στην οικονομική και γενική διεύθυνση

Βασίλης Κοκώσης (Β. ΚΟΚΩΣΗΣ ΑΕΓE)